6. - 7. - 8.

6. Πληροφορίες αγαθών

6.1. Δεν είμαστε οι κατασκευαστές: Δεν είμαστε οι κατασκευαστές των Αγαθών που πωλούνται. Αν και εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι τα Αγαθά αυτά ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους που παρέχουμε, είναι ικανοποιητικής ποιότητας και είναι κατάλληλα για χρήση, ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εν λόγω πληροφορίες προϊόντος. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν τα Αγαθά πριν από τη χρήση τους. Οποιαδήποτε εγγύηση που παρέχεται από εμάς, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα και τις αξιώσεις που μπορεί να ασκήσετε στα πλαίσια της σύμβασης.

6.2. Ακρίβεια των περιγραφών: Έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την όσο το δυνατό ακριβέστερη εμφάνιση των χρωμάτων και άλλων λεπτομερειών των Αγαθών. Ωστόσο, τα πραγματικά χρώματα και οι λεπτομέρειες που βλέπετε στην διαφήμιση θα εξαρτώνται από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για να δείτε τα Αγαθά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος ή άλλες λεπτομέρειες στην τηλεόρασή σας, στη φορητή συσκευή σας, στην οθόνη του υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή σας θα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το χρώμα ή τις λεπτομέρειες των Αγαθών κατά την παράδοση.

6.3. Αγαθά για τη φροντίδα της υγείας και ασφάλεια: Όσον αφορά τα Αγαθά για τη φροντίδα της υγείας, σε περίπτωση τυχόν ανησυχιών ως προς την ασφάλειά τους ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με ένα προϊόν, σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή επικοινωνείτε με τον κατασκευαστή. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τις συμβουλές που δίνονται από ιατρό, φαρμακοποιό ή άλλο εγκεκριμένο επαγγελματία υγείας. Οι πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρό τους, εάν υποπτεύονται ότι έχουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Οι πληροφορίες και δηλώσεις σχετικά με τα Αγαθά δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση, την αντιμετώπιση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης υγείας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή λανθασμένες δηλώσεις σχετικά με τα Αγαθά από τους κατασκευαστές ή άλλους τρίτους.

6.4. Δώρα και επιπλέον προσφορές: Όσον αφορά τα δώρα ή τις επιπλέον προσφορές, πέρα της προσφοράς σε σχέση με την αρχική τιμή, αυτές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την Ελλάδα, εκτός αν άλλως αναφέρεται ρητά στην σελίδα της προσφοράς ή στο ενημερωτικό μήνυμα.

7. Ευθύνη

7.1. Οι προδιαγραφές με τις οποίες λειτουργούμε: Η e-Dructer καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια σε όσα κάνει και υπόσχεται ότι:

(α) θα καταβάλλει εύλογη φροντίδα και δεξιότητα στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάμει των παρόντων Όρων Πώλησης,

(γ) έχει το δικαίωμα να πωλεί Αγαθά,

(γ) πωλεί τα Αγαθά μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση,

(δ) τα Αγαθά είναι ικανοποιητικής ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό τους και

(ε) δεν θα αντίκειται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής επιμέλειας σε όσα κάνει.

7.2. Ο παρόν Όρος 7 υπερισχύει όλων των άλλων Όρων (εκτός από τον Όρο 1.5) και καθορίζει τη συνολική μας Ευθύνη.

7.3. Για τι ευθυνόμαστε: Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Πώλησης δεν αποκλείει ή περιορίζει την Ευθύνη μας για οποιαδήποτε Ευθύνη για (i) δόλο, (ii) βαριά αμέλεια από την e-Dructer , εκτός από βαριά αμέλεια που δε διαπράττεται από την ίδια την e-Dructer , ή (iii) οποιαδήποτε Ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία. Έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και μείωση των ζημιών.

7.4. Κατηγορίες ζημιών για τις οποίες δεν φέρουμε ευθύνη: Με την επιφύλαξη του Όρου 7.3, δεδομένου ότι πωλούμε μόνο Αγαθά για οικιακή και ιδιωτική χρήση, δεν φέρουμε κατ 'αρχήν καμία ευθύνη για:

(α) , απώλεια εσόδων ή εισοδήματος

(β) απώλεια πραγματικών ή προσδοκώμενων κερδών (διαφυγόντα κέρδη),

(γ) Απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και

(δ) έμμεση ή επακόλουθη ζημία (και για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, με τη φράση «επακόλουθη ζημία» νοούμε τις «επακόλουθες ζημίες ανεξάρτητα αν οι ζημίες αυτές είναι προβλέψιμες, γνωστές, προβλεφθείσες ή άλλες»).

7.5. «Ευθύνη» σημαίνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν αιτία (συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας, απάτης, αξίωσης επανόρθωσης ή οποιασδήποτε άλλης τυχόν αιτίας) που σχετίζεται ή προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Πώλησης (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που προβλέπεται ρητά δυνάμει των παρόντων Όρων Πώλησης ή προκύπτει λόγω της ακυρότητας ή του ανίσχυρου οποιουδήποτε όρου εκ των παρόντων Όρων Πώλησης).

8. Γενικές διατάξεις

8.1. Ερμηνεία: Στους παρόντες Όρους Πώλησης:

(α) Οι λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες και ενώσεις ατόμων χωρίς νομική προσωπικότητα,

(β) Οι επικεφαλίδες των όρων, όπως («8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» στην αρχή του παρόντος Όρου) και οι τίτλοι των Όρων (όπως «Ερμηνεία:» στην αρχή του παρόντος Όρου 8.1.) είναι καθαρά για λόγους αναφοράς και δε συνιστούν τμήμα των παρόντων Όρων Πώλησης ούτε επηρεάζουν την ερμηνεία τους, και

(γ) Οι αναφορές στα «περιλαμβάνουν» και «συμπεριλαμβανομένων» θεωρούνται ότι σημαίνουν αντίστοιχα «περιλαμβάνει (ουν) χωρίς περιορισμό» και «συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό».

8.2. Καμία εταιρεία / αντιπροσώπευση: Τίποτα στους παρόντες Όρους Πώλησης δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία σχέσης κοινοπραξίας, εταιρείας ή αντιπροσώπευσης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και κανένα μέρος δεν θα έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, χρέος ή έξοδα ή να συνάψει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες στο όνομα ή για λογαριασμό του άλλου.

8.3. Εκχώρηση: Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η ανάθεση ή η κατά’ άλλον τρόπο μεταβίβαση όλων ή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Πώλησης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας. Δε θα αρνηθούμε την έγκριση αυτή χωρίς εύλογη αιτία. Θα έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή κατ΄ άλλον τρόπο να αναθέσουμε όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτούς τους Όρους Πώλησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

8.4. Γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας: Δε θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας εμποδίζεται ή αποτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο που υπερβαίνει τον εύλογο έλεγχό μας. Στις περιπτώσεις που ένα γεγονός που δεν εμπίπτει στον εύλογο έλεγχό μας επηρεάζει την ικανότητά μας να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Πώλησης, οι υποχρεώσεις μας θα παρατείνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του γεγονότος και θα σας ειδοποιούμε ως προς αυτό το συντομότερο δυνατό. Μόλις ολοκληρωθεί το γεγονός θα κανονίσουμε μαζί σας μία νέα ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών σας, εάν είναι εφικτό.

8.5. Η βάση μας: Έχουμε την πρόθεση να βασιζόμαστε μόνο στους γραπτούς όρους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Πώλησης αναφορικά με την πώληση Αγαθών σε σας και όχι σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που γίνονται αλλού.

8.6. Μη αποποίηση: Καμία παραίτηση από αξιωσή μας σχετικά με οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας δυνάμει των παρόντων Όρων Πώλησης δεν θα λειτουργεί ούτε θα θεωρείται ως παραίτηση από εμάς σχετικά με οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβιάσεις, είτε παρόμοιου είτε διαφορετικού χαρακτήρα. Καμία καθυστέρηση από εμάς στη λήψη μέτρων σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους σας, δεν θα αποδεσμεύει, απαλλάσσει ή κατ’ άλλο τρόπο επηρεάζει την ευθύνη σας δυνάμει των παρόντων Όρων Πώλησης με οποιονδήποτε τρόπο.

8.7. Γνωστοποιήσεις: Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Πώλησης, οι γνωστοποιήσεις προς οποιοδήποτε από τα δύο μέρη θα γίνονται εγγράφως και θα παραδίδονται ιδιοχείρως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (με εξαίρεση, εάν μας στέλνετε μία ειδοποίηση για τους σκοπούς μιας νομικής διαδικασίας) ή με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, προς εσάς στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει ή προς εμάς στην έδρα μας

8.8. Μη ύπαρξη δικαιωμάτων τρίτων: Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων Πώλησης ισχύουν εξίσου έναντι και προς όφελος της Dructer Trading, των θυγατρικών της, τυχόν εταιρειών συμμετοχής της Dructer Trading, δικών της (ή δικών τους) θυγατρικών εταιρειών και δικών της (ή δικών τους) τρίτων-παρόχων περιεχομένου και δικαιοπαρόχων και η καθεμιά θα έχει το δικαίωμα να διεκδικεί και να επιβάλλει τις εν λόγω διατάξεις άμεσα ή για λογαριασμό της (ενώ οι παρόντες Όροι Πώλησης είναι δυνατό να μεταβάλλονται ή να ακυρώνονται χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω μερών). Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, κανένας εκ των παρόντων Όρων Πώλησης δε μπορεί να επιβληθεί κατ’ άλλον τρόπο από οποιονδήποτε άλλο που δεν είναι συμβαλλόμενος.

8.9. Διατήρηση σε ισχύ: Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των Όρων 1, 2, 4, 7 και 8 των παρόντων Όρων Πώλησης μαζί με εκείνες τις διατάξεις που είτε διατυπώνονται με σκοπό τη διατήρησή τους μετά τη λήξη ή την καταγγελία της Συμφωνίας είτε από τη φύση ή το περιεχόμενό τους θεωρούνται ότι θα διατηρούνται σε ισχύ μετά την εν λόγω καταγγελία, θα διατηρούνται σε ισχύ μετά την εν λόγω λύση της Συμφωνίας.

8.10. Διαχωρισμός: Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Πώλησης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανίσχυρη, η συγκεκριμένη διάταξη θα αφαιρεθεί από τους Όρους Πώλησης χωρίς να επηρεάζει τους υπόλοιπους. Όπου είναι δυνατό, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων Πώλησης δεν θα θίγεται.

8.11. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με τους παρόντες Όρους Πώλησης. Εάν επιθυμείτε να προβάλετε νομική αξίωση εναντίον μας, οι παρόντες Όροι Πώλησης (και όλες οι μη-συμβατικές σχέσεις μεταξύ μας) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται δια του παρόντος στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων Κύπρου. Οι συμβαλλόμενοι επίσης συμφωνούν ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Κινητών Πραγμάτων δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συναλλαγή.