Όροι Διαγωνισμών

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «E-DRUCTER» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Dructer


2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 13 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα & Κύπρο, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

 β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.


3. Διάρκεια του Διαγωνισμού 

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται ρητά από την εταιρία με ανάρτηση στη σελίδα της e-dructer στο Facebook  καθώς και στην σελίδα www.e-dructer.com


4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK, για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει,  κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί

τον «ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» https://www.facebook.com/Dructer,  το post του συγκεκριμένου διαγωνισμού και να κάνει LIKE & SHARE (Δημόσιο) .


4.2. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την ημερομηνία που έχει ορίσει ο Διοργανωτής, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν σε post οι νικητές. 

Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων) θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής και να δηλώσει συμμετοχή μέσω του post, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.


4.3. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά στα κεντρικά γραφεία της «E-DRUCTER», με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαγωνισμών «Woobox» και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων. 


4.4. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει δηλώσει “fan” (να έχει κάνει Like) της σελίδας της «E-Dructer.com»


4.5. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές στην κλήρωση. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που εκτός από τις ορθές 

απαντήσεις στο post θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες 

ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και 

οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή

 με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών.


5. Δώρα

Τα δώρα ορίζονται από τον Διοργανωτή. Οι νικητές θα τα παραλάβουν με δωρεάν αποστολή στην διεύθυνση που θα μας υποδείξουν.

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται και έχει δικαίωμα αλλαγής της ημέρας ή τοποθεσίας του Δώρου με έγκυρη ενημέρωση (2 ημέρες πριν) του νικητή.


6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους

Οι νικητές των ανωτέρω δώρων θα αναδειχθούν βάσει της ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στη παράγραφο 4.3, στα γραφεία του Διοργανωτή

 (9c, Vasileos Konstantinou Str. Limassol ) και θα ανακοινωθούν με σχόλιο μαζί με το post του Διαγωνισμού. Στο σχόλιο ανακοίνωσης οι νικητές θα κληθούν 

να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Οδό, Αριθμό, Τ.Κ., Περιοχή και Τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας «E-Dructer» στο Facebook. 

Μόλις οι νικητές αποστείλουν τα στοιχεία τους και μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα που έχει καθοριστεί, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για την παραλαβή του δώρου τους.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού δέχονται να χρησιμοποιηθεί το δημόσιο όνομα τους, όπως εμφανίζεται στο facebook στο post ανακοίνωσης των νικητών του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποια νικήτρια του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών εργάσιμων ημερών 

από την ανακοίνωση των νικητών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή της δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά

 το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής

 επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.


7. Άρνηση αποδοχής των Δώρων

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 

η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.


8. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε 

συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή 

παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.


9. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, και δεν θα δώσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.


10. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα εδώ https://www.facebook.com/Dructer ή email στο support@e-drucer.com

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook και την Apple, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook και η Apple δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.